கடலம்மா …!!!

Image

பேரலை கொண்ட கடலம்மா …
நீ கோவம் கொண்டு வெகுண்ட தினம் இன்றம்மா …
பல உயிர்களை பலித்தது ஏனம்மா …
இனியும் கோவம் கொள்ளாதே …
நம்மவர் உயிர்களை கொல்லாதே …
உணவுகள் கொடுத்து துணை புரிவாய் …
அமைதியாய் வாழ்ந்திடு தலைமறைவாய் …

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s