கண்ணாடிப்பெண்

பாதசரம் தடவினால் தான் கண்ணாடி பிரதிபலிக்கும் …
பெண்ணும் கண்ணாடி போல தான்….
தான் பிரதிபலிப்பதற்கு பாதரசம் தவிர மற்ற அனைத்தையும் தடவிக்கொள்கிறாள் ….
.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s